Familiehunden Schæfervenner

Aktuelt

Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til generalforsamling i “Familiehunden-Schæfervenner” søndag den 23 januar 2022 kl. 12.30 i klubhuset på Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby. Klubben byder på suppe denne dag.
såfremt der kommer forsamlingsforbud vil dette blive afholdt som webmøde.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af mødeleder.
2. Valg af stemmeudvalg (stemmetællere)
3. Godkendelse af dagsorden
4. Formandens beretning v/ Conny Nielsen
5. Gennemgang og godkendelse af regnskab v/ Claus Østergaard.
6. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden datoen for afholdelsen af generalforsamlingen. Senest den 9 januar kl. 12:30
7. Valg til bestyrelsen:
Valg af formand (2 år, ulige år)-: Conny Nielsen
Valg af næstformand (lige år)- Pia Haugaard, modtager  genvalg
Valg af kasserer (2 år, ulige år)-: Claus Østergaard
Bestyrelsesmedlem (2 år, lige år) – Malene Griffenberg, modtager ikke genvalg Bestyrelsesmedlem (2 år, ulige år) – Bo Rasmussen
Suppleant (2 år, lige år)- Diana Søborg- modtager genvalg
Valg af bilagskontrollant ( 2 år i lige år)- -Sus Schneider -modtager genvalg
Valg af bilagskontrollantsuppleant ( 2 år i ulige år)- Mona Greiffenberg
8. Visioner for 2020
9. Valg af årets medlem 2019.
10. Eventuelt
På bestyrelsens vegne Conny Nielsen, formand
 
Husk at i henhold til klubbens love og vedtægter §6 stk. 1 er stemmeberettigede i klubbens anliggender, æresmedlemmer og ordinære medlemmer, der har betalt fornyet års baseret medlems kontingent, senest 7 dage inden datoen for afholdelsen af generalforsamlingen. Husk ved indbetaling at indsende kopi af vaccinations og forsikrings papirer / kvitteringer til formanden Conny Nielsen precon@home3.gvdnet.dk