Familiehunden Schæfervenner

Love & vedtæger

Familiehunden-Schæfervenner

Stiftet den 6. august 2013
 
Love.
§ 1
Navn og hjemsted:
Stk. 1. Klubbens navn: Familiehunden-Schæfervenner / registreret som frivillig forening.
Stk. 2. Hjemsted: Aalborg Hundecenter, Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby.
 
§ 2
Organisation:
Stk. 1. Klubben er organiseret således, at generalforsamlingen, er klubbens højeste myndighed.
Stk. 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Og består af: Formand, næstformand, kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer ,suppleant samt en bilagskontrollant og en bilagskontrollant suppleant
 
§ 3
Klubbens formål
Stk. 1. Klubbens formål at varetage hundens og hundeejerens almene interesser i samfundet.
Stk. 2. Til opnåelse af dette skal klubben bl.a. varetage følgende almennyttige og foreningsrelaterede opgaver: a. Fremme velfærden for hunden som familiehund og brugshund. b. Brugshundetræning, lydighedstræning, samt andre aktiviteter til gavn for hund og ejer, herunder uddannelse og undervisning c. Fremme ansvarsbevidst færden med hund d. Varetage hundens og hundeejernes interesser over for myndigheder og offentlighed e. Varetage andre almennyttige formål med relation til hunde f. samarbejde med nationale og internationale organisationer og myndigheder.
 
Stk. 3 Grundlag for træningen er lystbetonet indlæring, så både hund og fører finder glæde ved træningen. Træningen har til formål: • at styrke samarbejdet og udvikle kontakten mellem hund og fører • at lære hunden at omgås andre hunde og mennesker • at arbejde med praktiske og anvendelige øvelser, der kan forebygge / løse problemer i hverdagen • at indlære grundlæggende færdigheder med henblik på brugshundeprøver • at give føreren grundlæggende indsigt i hundens adfærd – tolke hundens signaler • at lære føreren at blive en god “leder”, som hunden respekterer og har tillid til • at give hund og fører lyst til at fortsætte samarbejdet og træningen som en hobby.
 
§ 4
Medlemskab.
Stk. 1. Bestyrelsen skal godkende enhver optagelse af nye medlemmer. Se endvidere § 6 stk. 1 & 2 & 3 Stk. 2. Udelukket fra optagelse er bl.a. personer, der a. Er medlem af en af DKK ikke anerkendt kynologisk forening b. Med videresalg for øje opkøber hunde c. Formidler køb og salg af hunde på måder, der strider mod DKK’s formål og interesser. d. Modarbejder Familiehunden-Schæfervenner’s interesser, herunder at denne klub er stedet hvor der er plads til alle uanset ambitions niveau. Viser det sig efter medlemsoptagelsen, at betingelserne i
stk. 2 ikke var opfyldt på optagelsestidspunktet, kan bestyrelsen annullere medlemskabet.
Stk. 3. Skal aflevere årlig kopi af vaccinations og forsikringspapirer herunder udvidet hundeansvarsforsikring.
 
§ 5
Kontingent.
Stk. 1. Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen og erlægges årsvis forud.
 
§ 6
Stemmeret
Stk. 1. Stemmeberettigede i klubbens anliggender er æresmedlemmer og ordinære medlemmer, der har betalt fornyet, års baseret medlemskontingent senest 7 dage inden datoen for afholdelsen af generalforsamlingen.
Stk. 2. Stemmeberettigede er husstandsmedlemmer. Der tildeles 2 stemmer pr. husstand pr. valg handling. Forudsætningen for stemmeret og for at være valgbar er 3 måneders medlemskab af klubben, målt ud fra datoen for betalt kontingent siden indmeldelsen.
Stk. 3. Medlemmer, der ikke er myndige, har ikke stemmeret og er ikke valgbare.
Stk. 4. Bestyrelsen skal være en del af de i stk. 1. stemmeberettigede, for at kunne være valgbar.
 
§ 7
Udmeldelse
Stk. 1. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt med 1 måneds varsel. Eventuelt overskydende kontingent refunderes ikke.
Stk. 2 Manglende kontingent indbetaling ved tilgangen til nyt kalender år, senest den 17. januar regnes som værende en udmelding af klubben.
 
§ 8
Dagsorden for Generalforsamling.
Stk. 1. Den årlige generalforsamling indkaldes på klubbens hjemmeside www.familiehunden-schaefervenner.dk og medlemssiden på www.Facebook.com samt opslagstavlen i klubhuset. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent
b. Valg af Stemmeudvalg. (Stemmetællere).
c. Godkendelse af dagsorden.
d. Formandens beretning
e. Kassereren forelægger det reviderede regnskab (klubbens regnskabs år, løber fra 1. januar til 31. december), til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
f. Indkomne forslag. Herunder kandidater til formandspostenog bestyrelsesposter samt andre forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til formanden senest 14 dage inden datoen for afholdelsen af generalforsamlingen.
g. Valg af bestyrelsen og suppleanter
Valg af formand for 2 år i ulige år.
Valg af næstformand for 2 år i lige år.
Valg af kasserer for 2 år i ulige år.
Valg af bestyrelsesmedem 2 år i lige år,
Valg af bestyrelsesmedlem 2 år i ulige år, 
Valg af suppleant for 2 år i lige år. 
Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant
Valg af bilagskontrollant for 2 år i lige år.
Valg af bilagskontrollantsuppleant for 2 år i ulige år.
i. Eventuelt.
 
 
§ 9
Ordinær generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned. Skriftlig indkaldelse i henhold til § 8
stk. 1, indkaldes med minimum 3 ugers varsel (21 dage).
 
§ 10
Ekstra ordinær generalforsamling.
Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes hvis 1/3 del af de i § 6 stemmeberettigede, skriftligt anmoder herom til formanden. Med angivelse af de punkter der ønskes behandlet. Ikke i forvejen angivne punkter, på den skriftlige anmodning med ønske om ekstraordinær generalforsamling kan ikke behandles.
 
§ 11
Bestyrelsen og dens virke.
Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder hvem der skal befuldmægtiges til at disponere over klubbens midler.
Stk. 2. Af forhandlingerne skrives et referat, der udsendes til bestyrelsen, til godkendelse på efterfølgende bestyrelsesmøde.
Stk. 3. Referater er tilgængelige for klubbens medlemmer.
Stk. 4. Disciplinær udvalget består af bestyrelsen.
Stk. 5. Bestyrelseshverv er ulønnede.
Stk. 6. Bestyrelsen er i overensstemmelse med klubbens formål ansvarlig for klubbens ledelse og drift og træffer afgørelse i alle sager, der ikke udtrykkeligt er henlagt til urafstemning. I forbindelse hermed kan bestyrelsen nedsætte udvalg og ansætte nødvendig lønnet medhjælp.
 
§ 12
Lovændringer.
Lovændringsforslag fremlægges for bestyrelsen, og kræver her to tredjedeles flertal af de afgivne stemmer til generalforsamlingen. Ændringsforslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før datoen for generalforsamlingen.
 
§ 13
Klubbens ophævelse.
Stk. 1. Evt. forslag om klubbens ophævelse skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen på generalforsamling. Forslaget fremmes, hvis det vedtages med to tredjedele af det samlede repræsentantskabs stemmer.
Stk. 2. Er forslaget vedtaget med to tredjedele af det samlede repræsentantskabs stemmer, afgøres det endeligt ved en urafstemning, hvor der til forslagets endelige vedtagelse kræves to tredjedele af de afgivne stemmer.
Stk. 3. I tilfælde af klubbens ophævelse skal dens formue anvendes i hundesagens interesse eller til fremme, af beslægtede formål. Bestyrelsen fremsætter forslag herom til behandling samtidig med forslaget om ophævelsen.
 
§ 14
Gaver
Stk. 1. Klubben giver en gave til medlemmer, trænere og figuranter i anledning af runde fødselsdage, startende fra 50 år og op, samt ved bryllup.